Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Města dnes obklopují většinu obyvatel světa, dominují mu ekonomicky i svou spotřebou přírodních zdrojů. Jsou centry politického rozhodování a aktivismu i místem uplatňování technologických inovací. Bezpečný a kvalitní život je přitom podmíněn odolností a dlouhodobou udržitelností staveb a prostředí, které člověk vytvořil, buduje a bude dotvářet. Program Strategie AV21 se proto zaměřuje na sídelní stránku lidské existence, a to z hlediska jejích technických i kulturních a sociálních aspektů.

V první části nahlížíme na města jako na prostředí, v němž lze sledovat a zkoumat jak nejzávažnější výzvy a hrozby současnosti, tak i jejich kořeny a historii jejich proměn a reakcí na ně na prostorově vymezeném a přitom historicky utvářeném území. V této „laboratoři změn“ lze město zkoumat jako dynamický prostor migrací, měnících se hranic a komunikačních sítí, jako intelektuální a politický projekt, jako mocenské území, jako prostor mentální a kulturní a konečně jako místo pro život jeho obyvatel.

Druhá část pohlíží na lidská sídla z jiné perspektivy. Za centrální atribut lidského konání a života považuje stavitelství a architekturu. To již od počátku ovlivňuje a spoluvytváří ekosystém člověka, determinuje jeho ochranu a změny a vytváří neopakovatelné kulturně historické zásahy. Výzkum materiálů, konstrukcí a technologií patří k nejdynamičtějším oborům současné vědy, přičemž ambicí programu je jednotlivé obory spojovat a na základě diagnostiky, monitoringu a modelování jejich chování vyvíjet nové metody a postupy jak pro nové stavby, tak i pro konzervaci a restaurování památek.

Obě sekce propojuje zájem o perspektivy lidských sídel tváří v tvář výzvám klimatických změn, a to ve smyslu sociálních a historicky utvářených struktur i ve smyslu technických parametrů a odolnosti staveb. Výsledkem projektů propojujících přístupy technických, přírodních a společenských věd má být výzkum, jenž není omezený mentálními horizonty jednotlivých oborů a produkuje sdělení relevantní pro veřejnost a využitelná v komerční sféře i ve sféře veřejného rozhodování.

Cíle

  • mezioborový výzkum měst a jejich sociálních, kulturních i ekologických proměn a výzev
  • vývoj inovativních metod diagnostiky materiálů, konstrukcí a životnosti staveb
  • vznik národního uzlu evropské infrastruktury pro výzkum a ochranu kulturního dědictví
  • aplikace technologie Medipix CERN v oblasti diagnostiky památek a uměleckých děl
  • vytvoření společného pracoviště AV a univerzitního sektoru zaměřeného na urbánní studia

 

Spolupracující partneři

Univerzita Palackého Olomouc

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Fakulta architektury ČVUT

 

Koordinátorka

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

gjuricova@usd.cas.cz

 

ZÁSTUPCE KOORDINÁTORKY

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Zúčastněná pracoviště AV ČR

Archeologický ústav, Brno

Archeologický ústav, Praha

Etnologický ústav

Filozofický ústav

Historický ústav

Masarykův ústav a Archiv

Sociologický ústav

Ústav anorganické chemie

Ústav dějin umění

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Ústav fyziky atmosféry

Ústav informatiky

Ústav jaderné fyziky

Ústav pro českou literaturu

Ústav pro hydrodynamiku

Ústav pro soudobé dějiny

Ústav přístrojové techniky

Ústav struktury a mechaniky hornin

Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Ústav teorie informace a automatizace

Ústav výzkumu globální změny