Konference Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století

Organizátoři: Ústav dějin umění, AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní památkový ústav

26.–29. 4. 2021

Konference se zaměřila na přístup k památkám a vývoj památkové péče v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Období po druhé světové válce přineslo v mnoha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny významů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu konfrontován s limitovanou demokracií a posléze s komunistickou diktaturou, takže v naznačených procesech nelze opominout roli státu. Hlavním cílem konference bylo propojit perspektivu památkářskou a historickou ve vztahu ke kontinuitám a stálosti a současně turbulentním změnám druhé poloviny 20. století. Zaznělo 31 příspěvků ve čtyřech tematických sekcích: Architektura a urbanismus, Legislativa a instituce, Památková péče a společnost, Sakrální památky a autoritativní režimy, které doplnily dvě delší přednášky v úvodu a v závěru konference. Mezi přednášejícími byli badatelé z Česka, Slovenska, Německa, Maďarska, Chorvatska, Rakouska, Rumunska a USA, kteří se věnovali jak obecnějším tématům s širším interdisciplinárním přesahem, tak jednotlivým zajímavým kauzám.

Konferenci pořádal Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním památkovým ústavem a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Uskutečnila se online v českém a anglickém jazyce s tlumočením a byla živě vysílána na YouTube kanále Ústavu pro studium totalitních režimů, kde jsou záznamy přednášek nadále přístupné.