Workshop: „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR)  a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“ (vedoucí tématu doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. – 2. 10. 2020 uskutečnil workshop s názvem „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“. Tohoto workshopu se účastnili vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kteří přednesli své příspěvky z oblasti stavebních materiálů –  konsolidace povrchů historických staveb, uhličitan vápenatý, degradace portlandského cementu síranem hořečnatým, geopolymerní materiály, pigmenty, polymerní materiály ve stavební chemii a dále příspěvky týkající se  využití environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, neutronové fyziky a metod XRF a NAA při studiu stavebních materiálů. Cílem workshopu byla odborná diskuze nad tématy pro novou mezioborovou spolupráci, byly  diskutovány společně připravované publikace a plán společné grantové spolupráce. Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“, jehož koordinátorkou je PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.