O pěnezích, cenách a dluzích našich předků

10. září 2020 se v Akademickém konferenčním centru konalo interdisciplinární pracovní setkání nazvané Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna“. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech. Cílem badatelů několika oborů – historiků, archeologů, stavebních historiků a uměnovědců – bylo znovu vzbudit zájem o otázky spojené s ekonomickým myšlením ve středověku a raném novověku a navázat tak na podnětné studie z šedesátých let 20. století.