Tisková zpráva: Společná pravidla pro ochranu kulturního dědictví před dopady klimatické změny

V posledních letech se výskyt extrémních klimatických jevů stává stále naléhavějším a častějším problémem. I přes mezinárodní koncensus ohledně jejich negativních dopadů jsou ochrana a zabezpečení přírodního a kulturního dědictví stále nedostatečně zakotveny do obecných mezinárodních politik v oblasti změny klimatu. STRENCH (STRENgthening resilience of Cultural Heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation – Posilování odolnosti kulturního dědictví ohroženého klimatickou změnou skrze proaktivní nadnárodní spolupráci) je nově financovaný projekt z programu Interreg Central Europe, který poběží v letech 2020 až 2022, a klade si za cíl mimo jiné zahrnutí strategické ochrany kulturního dědictví před živelnými pohromami do národních a regionálních politik států (nejen) Střední Evropy.

Devět partnerů projektu (mezi nimi také Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR) pochází ze sedmi zemí Střední Evropy (Itálie, České republiky, Maďarska, Slovinska, Německa a Chorvatska). Projekt STRENCH byl speciálně navržen tak, aby správcům kulturního dědictví vystaveného rizikům spojeným s extrémními klimatickými jevy nabízel již hotová a osvědčená řešení (nástroj WebGIS, mapy rizik, metodologie k hodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví nebo strategie ke snížení rizik katastrof), která využívají klimatické modely, indexy rizik, hodnocení zranitelnosti a služby systému Copernicus vyvinuté, otestované a aplikované v předešlých nebo právě běžících evropských projektech (ProteCHt2save, RUINS a další).

Konkrétní aktivity projektu se zaměřují na to, aby bylo kulturní dědictví zahrnuto v národních a regionálních plánech pro snižování rizik katastrof zavedením specifických opatření a strategií a udržováním proaktivní spolupráce mezi subjekty zapojenými do rozhodovacího procesu. Přístup založený na spolupráci různých cílových komunit (orgánů veřejné správy, výzkumného sektoru apod.) je jedním z pilířů od samotného počátku projektu.