Pozvánka na kolokvium „Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna“

Centrum medievistických studií vás zve na kolokvium s názvem „Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech“, které se uskuteční v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, 110 00 Praha 1) dne 10. září od 9.00 hodin.

Témata z hospodářských a sociálních dějin se dnes netěší přílišné pozornosti badatelů různých vědních disciplín. Stěžejním cílem pořádaného pracovního kolokvia je obnovit zájem o otázky spojené s ekonomickým myšlením ve středověku a raném novověku a navázat tak na podnětné studie z šedesátých let 20. století. Ceny, mzdy nebo role a nakládání s penězi ve středověké a raně novověké společnosti nabízejí bezbřehou studnici badatelských okruhů či námětů. Důraz na důsledný interdisciplinární přístup odborníků (historiků, archeologů, stavebních historiků a uměnovědců) k tématu, který je dnes často proklamován, nicméně ne vždy důsledně prováděn, může v příznivém případě přinést nejen vhodné doplnění celkové mozaiky historického poznání, ale také jeho podstatné rozšíření. Odborné kolokvium primárně nesměřuje k prezentaci hotových badatelských výstupů, ale naopak, jednou z jeho základních součástí by měla být debata nad přednesenými tezemi nebo diskuzními příspěvky. 

program